16de Eeuw

Volg Vergeten Harlingers ook op Facebook
 
 
Vergeten Harlingers in de 16de eeuw
 
 

De schatkamers van het Harlinger stadsarchief en Gemeentemuseum het Hannemahuis bevatten nog veel meer spannende, ontroerende en eigenaardige verhalen van Harlingers uit lang vervlogen tijden.  Op deze pagina worden geregeld nieuwe verhalen toegevoegd, die zijn opgediept uit het Gemeentearchief Harlingen, maar soms ook op onverwachte plekken in andere steden en provincies.

This information may change as the result of ongoing research. Door voortdurend onderzoek kan onderstaande informatie aangepast worden.

Gebeurtenissen in Harlingen in de 16de eeuw, door Seerp Gratama (1807)


Enkele jaartallen en gebeurtenissen in Harlingen in de 16de eeuw, genoteerd door Seerp Gratama (1807)

In het Drents Archief te Assen berust een handschrift met de intrigerende titel ‘Geschiedenis van Harlingen’, samengesteld door mr Seerp Gratama*. De notities van jaartallen en gebeurtenissen uit de 16de eeuw zijn voor dit stuk niet volledig overgenomen. Seerp Gratama verwijst naar een bron met de letters SR, waarschijnlijk de Stedelijke Resoluties. Dit is interessant omdat de Stedelijke Resoluties van Harlingen slechts vanaf 1609 bewaard zijn gebleven.

1531      Ter deser tijd was te Harlingen een bordeelhuis, waarover verscheidene getrouwde vrouwen klagtig vielen, zie het stuk dit bordeelhuis heete de Vastenavond. De vastenavondsvermakelijkheid gingen weet men in vroeger tijden vrij hol toe.

1540      werd de Zijl te Harlingen zeer verbeterd door twee paar nieuwe deuren. De schrijver van de T.S. [Tegenwoordige Staat] 2-590 zoekt deeze Zijl in de Voorstraat bij de oude Franeker Pijp, dog hetgeen die schrijver van de uitleg der stad in 1543 zegt is blijkbaar bezijden de waarheid. Zie ook den zelven p 596.

1543      in dit jaar waren te Harlingen twee molens en ook welligt niet meer. De eene helft behoorde aan de stad, de wederhelft aan de kerk. Zij waren tot geryf der ingezetenen gebouwd. Het zullen koornmolens geweest zijn. Zij bragten jaarlijks op 56 g[oud]guldens en het onderhoud koste meesten deels ook zoo veel. 21 jaren later spreken de schippers van Harlingen van hunne scheepvaart als de meeste Neringe en hanteringe der Stad uitmaken. C3-619 Z 1562 en Beneficiaalboek.

1566      Januari erlangen twee Harlinger burgers octrooi om op haar eigen land te stigten eene oliewindmolen met advys van der Stads regeringe des dat dezelve niet hinderlijk aan zijne Coningklijke Majesteits huis, de oude of nieuwe stad van Harlingen CIII 659 door de nieuwe Stad moet verstaan worden die op het punt stond gemaakt te worden.

1574      ordonnantie om gene waterlossingen naar de vijver van het Weeshuys te gedogen met de Conditie daar bij S.R. zie van de stigting van ?t Weeshuys op 1616 SR

1576      15 aug de stad door de Geusen aangevallen. SR

1576      Schuitschippersgildebrief SR

1577      dat niemant in de vijver bij het weeshuys iets mag wasschen dat onreinheid geven kan SR

1579      Is het Paradijs, volgens aanwijzing in de gevel gebouwd, welligt het eenige huis dat van die tijden overig is.

1589      Aan het Schoenmakersgilde te Harlingen toegestaan jaarlijks te houden 2 vrij leermarkten. Register van het Charterboek de plaats der leermarkt is geweest ten zuiden nevens de kolk van de Grote Sluis.

* Prof. Dr. Seerp Gratama, ged Harlingen 17 oktober 1757, j.u.d., advocaat Hof van Friesland, koopman en burgerkapitein te Harlingen, hoogleraar rechtswetenschap te Harderwijk (1797), te Groningen (1801), letterkundige, overl Groningen 19 september 1837.

Bron: ‘Geschiedenis  van Harlingen’ door mr Seerp Gratama. Dit handschrift wordt bewaard in het Drents Archief, Collectie Gratama, toegangsnummer 0583, inventarisnr 51: Geschiedenis van Harlingen door mr S[eerp] Gratama, met losse bijlagen, ca. 1800.

Laatste wijziging: 07/06/2021 12:16u